Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 12: 5 Ing. Rohman – zámena pozemkov (Nový cintorín)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie
Návrh nebol schválený. Ing. Rohman – zámena pozemkov (Nový cintorín)
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 0 Proti: 15 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0