Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 13: Informácia o možnosti technického zabezpečenia rokovacej miestnosti pre MsZ

Uznesenie 122/2015: Technické zabezpečenie rokovacej miestnosti

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a   v e d o m i e

informáciu o možnosti technického zabezpečenia rokovacej miestnosti.

Hlasovanie
Technické zabezpečenie rokovacej miestnosti
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0