Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 12: 3 Slovenský vodohospodársky podnik – Výzva na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov

Uznesenie 119/2015: Slovenský vodohospodársky podnik – Výzva na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 s ch v a ľ u j e

predaj:

Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská     Štiavnica, IČO: 36 022 047.

Právny úkon sa týka organizačnej zložky podniku:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17  Bratislava

Hlasovanie
Schvaľuje: odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0