Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 9: Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava

Uznesenie 114/2015: Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a

Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava.

Hlasovanie
Sťahuje z rokovania: zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0