Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 16: Návrh uznesení

Uznesenie 123/2015: Správa pre Dočasnú komisiu

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

u k l a d á

prednostke mestskému úradu predložiť správu Dočasnej komisii MsZ pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností súvisiacich s prípravou, obstaraním, spracovaním a schválením doplnkov územného plánu a nového územného plánu mesta Stupava a MsZ o stave rozpracovanosti čiastkovej zmeny 1.B a nového územného plánu.

Hlasovanie
Ukladá: prednostke úradu predložiť správu Dočasnej komisii MsZ
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 12 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0