Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 10: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

Uznesenie 115/2015: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A) s ch v a ľ u j e

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2015

s pripomienkami.

 

B) p o v e r u j e

hlavnú kontrolórku mesta Stupava na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Hlasovanie
Poveruje: hlavnú kontrolórku mesta Stupava na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0