Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 12: 1 Západoslovenská distribučná, a.s. – Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena v lokalite Nová Hora

Uznesenie

Hlasovanie
Vyhlasuje: časť pozemku za neupotrebiteľný majetok
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2