Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 10a: Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 1