Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 12a: Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba"

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 3
Preverenie záväzného stanoviska mesta Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba" (Návrh p. Kaliský, Mikules, Šimončičová, Pätoprstá)
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0