Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 13: Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n.o. (Návrh p. Tvrdej)
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 0