Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 14: Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0