Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 25
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 0