Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 19: Rôzne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 9
Rôzne (Návrh p. Štasselovej)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 19 Nehlasovali: 0