Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 2: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 26
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 0