Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 19: Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 2
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0