Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 26a: Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 4
Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 42 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0