Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 27: Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1