Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 28: Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 7
Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1