Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 29: Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0