Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 31: Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0