Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 22
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018 (Návrh p. Dostála, vypustiť bod 3)
Prítomní: 45 Neprítomní: 0 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 32 Nehlasovali: 0