Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 24
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018 (Návrh p. Koleka)
Prítomní: 45 Neprítomní: 0 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 33 Nehlasovali: 0