Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 25
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018 (Návrh p. Šimončičovej a p. Vetráka )
Prítomní: 45 Neprítomní: 0 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 30 Nehlasovali: 0