Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3a: Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., realizovaných na základe bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 139/2015 zo dňa 28.5.2015 a z neho vyplývajúci návrh na schválenie Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o. (Návrh p. Dostála)
Prítomní: 45 Neprítomní: 0 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 30 Nehlasovali: 1