Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 4a: Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 44
Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v k.ú. Dúbravka, do vlastníctva MČ Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy MČ Bratislava ­ Dúbravka
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0