Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.03.2016
Bod č. 3: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Uznesenie 003/2016: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Hlasovanie č. 3
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0