Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 5: Informácia o kontrole plnenia uznesení

Uznesenie 34/2016: Informácia o kontrole plnenia uznesení

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


A. k o n š t a t u j e

že uznesenie č. 4/2016 v bode A1 a A2 nie je nevykonateľné a nebolo naplnené v dôsledku svojvôle primátora mesta, ktorý nesie plnú zodpovednosť za nesplnenie tohto uznesenia.

B. u k l a d á

hlavnej kontrolórke v spolupráci s prednostkou mestského úradu, aby pri úlohách, ktorých termín splnenia je dlhší ako do nasledujúceho rokovania MsZ, bola na každé MsZ v rámci kontroly úloh predkladaná komplexná informácia o kontrétnom postupe prác v časovej postupnosti t. j. aby bol trvalý prehľad o pokračovaní plnenia úloh v % vyjadrení.

C. k o n š t a t u j e

MsZ zo dňa 04.02.2016, uznesenie č. 7/2016, v bode C. 1 ukladá prednostke MsÚ, aby v spolupráci s OZ Via Terra zabezpečila predloženie návrhu prvých úprav v priestore „Malý park" a to v súlade so zámermi mesta. Priestor bude zároveň slúžiť ako plocha pre oboznámenie verejnosti s celým zámerom „Slávnosti krajiny - Stupava 2020", v časti že úloha je splnená, zmeniť na úloha je rozpracovaná.

D. b e r i e  n a  v e d o m i e

kontrolu uznesení s pripomienkami.

Hlasovanie
Informácia o kontrole plnenia uznesení A. konštatuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0