Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 12: Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície

Uznesenie 50/2016: Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


b e r i e  n a  v e d o m i e

 

správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly zákonnosti postupu pri výberových konaniach realizovaných mestom Stupava za rok 2015 podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

Hlasovanie
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0