Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 11: Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania sťažností

Uznesenie 49/2016: Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania šťažností

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


b e r i e  n a  v e d o m i e

 

správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2015.

Hlasovanie
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania sťažností
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0