Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10g: STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie

Uznesenie 45/2016: STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


s c h v a ľ u j e

 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Stupava a investorom stavby „Premostenie potoka Mláka“ spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava ako predávajúcim stavebného objektu SO-P1 objekt premostenia, SO-P2 komunikácie a spevnené plochy a SO-P3 areálové verejné osvetlenie na pozemku C KN parc. č. 287/1 k. ú. Stupava za celkovú cenu 1,- €.

Hlasovanie
STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0