Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 7: Informácia kúpalisko

Uznesenie 36/2016: Informácia kúpalisko

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave


A. o d p o r ú č a

1. primátorovi mesta, aby v mene Mesta Stupava vstúpil do rokovania s vlastníkom areálu stupavaského kúpaliska za účelom dobudovania kúpaliska v zmysle Kúpnej zmlvuy zo dňa 05.09.2002 uzavretej medzi mestom Stupava a spoločnosťou Swisstrade - marketing service, s.r.o., v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2003, ako aj v zmysle územných rozhodnutí a stavebných povolení vydaných na výstavbu Relax Centra Park Stupava.

2. primátorovi mesta, aby ukončil zmluvný vzťah s investorom Relax Centra Park Stupava a to odstúpením od zmluvy podľa ust. § 356 ods. 1 Obchodného zákonníka z dôvodu zmarenia základného účelu zmluvy - výstavby Relax Centra Park Stupava a požiadal vrátenie všetkých nehnuteľností prevedených na kupujúceho v prípade, ak výstavba  Relax Centra Park Stupava v zmysle dohodnutých podmienok nezačne do 2 mesiacov od prijatia tohto uznesenia.

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o aktivitách v časovej postupnosti súvisiacich s areálom kúpaliska.

Hlasovanie
Informácia kúpalisko A. 2. odporúča:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0