Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 6: Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s.

Uznesenie 35/2016: Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. o d p o r ú č a

primátorovi mesta, aby v mene Mesta Stupava pokračoval v súdnom konaní vedenom pred Okresným súdom Malacky pod číslom konania: 7C 323/2015 proti odporcovi Polygón Stupava,a.s.,  ďalej zabezpečil doplnenie tejto súdnej žaloby o neplatnosť všetkých právnych úkonov, ktorými spoločnosť Polygón Stupava, a.s. previedla vlastníctvo k pozemkom vloženým Mestom Stupava do jej základného imania na obchodné spoločnosti Vardec, s.r.o., Pod kopcami, s.r.o., AOS Investment, s.r.o., a Hector Capital, s.r.o., ďalej zabezpečil podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia súdu, ktorým súd zakáže  ďalšie prevody akékoľvek dispozičné úkony s pozemkami, ktoré mesto vložilo do základného imania spoločnosti polygón Stupava, a.s.

B. o d p o r ú č a

primátorovi mesta, aby v mene Mesta Stupava splnomocnil poslanca Mestského zastupiteľstva v Stupave – JUDr. Štefana Haulíka bezplatným právnym zastupovaním Mesta Stupava, ako navrhovateľa v súdnom konaní vedenom pred Okresným súdom Malacky pod číslom konania: 7C 323/2015 proti odporcovi Polygón Stupava, a.s., ďalej splnomocnil poslanca Mestského zastupiteľstva v Stupave – JUDr. Štefana Haulíka bezplatným právnym zastupovaním Mesta Stupava, ako odporcu v súdnom konaní vedenom pred Krajským súdom v Bratislave pod číslom konania 5S227/2015.

C. z v o l á v a

MsZ v Stupave podľa ustanovenia paragrafu 11 b Zákona 369/1990 v Znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 1/2015 zhromaždenie obyvateľov mesta na deň 21.04.2016 o 17.30 hod. v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave s nasledovným programom:

1. prezentácia prítomných od 17.30 hod. do 18.00 hod.

2. riešenie otázky Polygón Stupava, a.s. – návrh riešení

3. riešenie otázky kúpaliska v Stupave – návrh riešení

D. p o v e r u j e

JUDr. Štefana Haulíka vedením zhromaždenia obyvateľov.

E. u k l a d á

prednostke mestskému úradu zabezpečiť všetky organizačné záležitosti týkajúce sa zvolania a konania zhromaždenia obyvateľov mesta v zmysle VZN 1/2015 a pozvať na zhromaždenie obyvateľov štatutárnych zástupcov nasledovných obchodných spoločností: Polygón Stupava, a.s., Vardec, s.r.o., Pod kopcami, s.r.o., AOS Investment, s.r.o. a Hector Capital, s.r.o. a primátora mesta.

F. s c h v a ľ u j e

1.zriadenie kontrolnej  komisii MsZ v zložení: predseda komisie územnoplánovacej, stavebnej a životného prostredia, Rudolf Kalivoda,  podpredseda komisie územnoplánovacej, stavebnej a životného prostredia František Lachkovič a  predseda komisie majetkovej a legislatívnoprávnej Štefan Haulík. Úlohou komisie bude prešetriť skutočnosti, ktoré sa týkajú investičnej výstavby na pozemkoch vložených mestom Stupava do základného imania spoločnosti Polygón Stupava, a.s. s ohľadom na vydané územné rozhodnutia a stavebného povolenia a rešpektovanie jestvujúcich vlastníckych práv mesta k pozemkom dotknutým investičnou výstavbou a ďalej prípravou správy, ktorú komisia potom predloží na  MsZ a bude tam výsledok  zistení.

2. po prerokovaní materiálu správu o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s.

Hlasovanie
Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. F. 2. schvaľuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 8 Proti: 1 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0