Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 8: Informácia o úverových ponukách

Uznesenie 37/2016: Informácia o úverových ponukách

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu z komisie na vyhodnotenie ponúk na poskytnutie návratných zdrojov financovania pre mesto Stupava o najvýhodnejšej ponuke, ktorú mestu predložila Všeobecná úverová banka.

B. u k l a d á

prednostke zabezpečiť od Všeobecnej úverovej banky záväznú ponuku financovania alebo návrhy úverovej dokumentácie s potvrdením nasledovných podmienok stanovených v indikatívnej ponuke a to:

- úverujúca banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

- výška úveru: max. 1 250 tis. EUR

- úroková marža a úrokové obdobie: 12M EURIBOR+0,83 % p.a.

- splatnosť splátky istiny a úrokov: mesačne

- splatnosť úveru: 120 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy

- čerpanie do 31.12.2016

- splatnosť 1. splátky 01/2017

- poplatok za poskytnutie úveru: 0,1%, max. 1250,. EUR

- poplatok za predčasné splatenie úveru: 3 % zo sumy predčasnej splatenej istiny, v prípade splatenia z cudzích zdrojov

- zabezpečenie: bez zabezpečenia

- časť platobného styku mesta bude vedený cez účty v banke.

C. o d p o r ú č a

primátorovi mesta Stupava uzatvoriť so Všeobecnou úverovou bankou zmluvný vzťah o prijatí investičného úveru vo výške 340 tis. EUR a refinančného úveru na splatenie jestvujúcich úverov mesta pôvodne čerpaných vo výške 400 tis. EUR v roku 2013 a vo výške 1000 000. EUR v roku 2011, vo výške ich aktuálneho zostatku, za podmienok definovaných v ponuke zo dňa 09.03.2016, špecifikovaných v časti B) tohto uznesenia. 

Hlasovanie
Informácia o úverových ponukách A. berie na vedomie:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1