Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 16: Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií

Uznesenie 54/2016: Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. o d v o l á v a

Antona Hricu z funkcie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií.

B. v o l í

Ing. Martina Smeju, PhD. za predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií.

Hlasovanie
Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií B. volí:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0