Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10i: p. Škoviera – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie : p. Škoviera

Uložiť ako PDF
Hlasovanie
p. Škoviera - návrh nebol schválený
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 2 Proti: 8 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0