Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10h: p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti

Uznesenie 46/2016: p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. v y h l a s u j e

časť pozemku parcela reg. C KN č. 4132/159 k. ú. Stupava vo výmere cca 135 m2, podľa vyznačenia na priloženej situácii ako neupotrebiteľný majetok.

B. s c h v a ľ u j e

1. zámer prenajať časť pozemku o výmere cca 135 m2 parcela reg. C KN č. 4132/159 k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení žiadateľovi p. Milanovi Straskému s manželkou Tatianou, Na aleji 2208/20, 900 31 Stupava. Dôvod hodný osobitného zreteľa: na pozemku sa nachádza plynová prípojka vo vlastníctve žiadateľa a súčasný užívateľ pozemku bez právneho dokladu na pozemku postavil nelegálne stavby a vytvoril na ňom skládku rôzneho typu odpadu, ktorý ohrozuje žiadateľa o prenájom pozemku.

2.  zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka plynovej prípojky – Milanovi a Tatiane Straským, Na aleji 2208/20, 900 31 Stupava na základe geometrického plánu, ktorý zabezpečí žiadateľ a ktorý vytýči a určí priebeh plynovej prípojky pozemkom parc. č. 4132/159 k. ú. Stupava bezodplatne. 

Hlasovanie
p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti B.1., B.2. schvaľuje:
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0