Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10e: Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislava

Uznesenie 43/2016: Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislav

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. v y h l a s u j e

nebytové priestory v Zdravotnom stredisku v Stupave podľa priloženej situácie označené ako 026, 027, 028, 029,031,032,033 za neupotrebiteľný majetok.

B. s c h v a ľ u j e

1. zámer prenajať nebytové priestory označené ako 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení spoločnosti Milosrdní bratia, s.r.o. UNsP Bratislava. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Priestory budú využívané ako diagnostické RTG pracovisko aj pre diagnostiku praktickým lekárom, detskému praktickému lekárovi, ortopédovi prípadne iným špecialistom.

2. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory označené ako 026, 027 ,028, 029, 031, 032, 033 so spol. s.r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení za cenu 6,27€/m²/rok. Vybavenie ambulancií bude zabezpečené z vlastných prostriedkov žiadateľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Priestory budú využívané ako diagnostické RTG pracovisko aj pre diagnostiku praktickým lekárom, detskému praktickému lekárovi, ortopédovi prípadne iným špecialistom. 

Hlasovanie
Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislava A. vyhlasuje; B.1., B.2. schvaľuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0