Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10c: p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou

Uznesenie 41/2016: p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. v y h l a s u j e

 pozemok, parcela reg. CKN č. 4103/6 k. ú. Stupava za neupotrebiteľný majetok.

B. s c h v a ľ u j e

1. zámer prenajať pozemok, parcela reg. CKN č. 4103/6 k. ú. Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení žiadateľke Ing. Lucii Jerzovej, Smolenická 16, 851 05 Bratislava. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa.

2. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcela reg. CKN č. 4103/6 k. ú. Stupava o výmere 21 m2 so žiadateľkou Ing. Lucii Jerzovou, Smolenická 16, 851 05 Bratislava vlastníčkou garáže zapísanej na LV 10047 k. ú. Stupava, súp. číslo 7180 za odplatu v sume 1,00 €/m2 za rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže ,ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 

Hlasovanie
p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou A. vyhlasuje; B.1., B.2. schvaľuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0