Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 10a: p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou

Uznesenie 39/2016: p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. v y h l a s u j e

pozemok, parcela reg. CKN č. 294/45 k. ú. Stupava za neupotrebiteľný majetok.

B. s c h v a ľ u j e

1. zámer prenajať pozemok, parcela reg. CKN č. 294/45 k. ú. Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení p. Helene Chmelíkovej, bytom Ružová 9, 900 31 Stupava. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa.

2. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcela reg. CKN č. 294/45 k. ú. Stupava o výmere 20 m2 so žiadateľkou p. Helenou Chmelíkovou, bytom Ružová 9, 900 31 Stupava, vlastníčkou garáže zapísanej na LV 8596 k. ú. Stupava, súp. číslo 7125 za odplatu v sume 1,00 €/m2 za rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 

Hlasovanie
p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou A. vyhlasuje; B.1., B.2. schvaľuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0