Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 55/2016: Schválenie programu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

s ch v a ľ u j e

návrh programu mestského zastupiteľstva dňa 12.05.2016 s pripomienkami.

Hlasovanie
Schválenie programu
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0