Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 4: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Uznesenie 56/2016: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

s c h v a ľ u j e

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja s pripomienkami.

Hlasovanie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0