Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 9: Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie 61/2016: Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

 

1. doplnenie  §12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta o ods. 10 v tomto znení:

 „V prípade, ak mesto prevádza svoj hnuteľný alebo nehnuteľný majetok na určitý účel, ktorý je uvedený v zmluve a ktorý by mal  naplniť nadobúdateľ, musí byť v  zmluve o prevode vždy uvedená doba do uplynutia ktorej sa účel musí naplniť, ako aj možnosť mesta jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak účel prevodu nebude naplnený do uplynutia uvedenej doby.“    

 

2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta s doplneným §12 ods.10.

Hlasovanie
Zásady hospodárenia s majetkom mesta: - schvaľuje 1., 2.
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0