Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 10: Správa náčelníka MsP za rok 2015 a I. Q 2016

Uznesenie 62/2016: Správa náčelníka MsP za rok 2015 a I. Q 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

b e r i e  n a   v e d o m i e

Správu o činnosti MsP od 01.01.2016 do 31.03.2016 a informáciu o činnosti MsP za rok 2015.

Hlasovanie
Správa náčelníka MsP za rok 2015 a I. Q 2016
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0