Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 17: Dodatok k Štatútu mesta

Uznesenie 74/2016: Dodatok k Štatútu mesta

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

s ch v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Stupava  v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, doplnenie čl.14 ods. 2, písm. s a  t, s pripomienkou zmeny dátumu.

Hlasovanie
Dodatok k Štatútu mesta
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 10 Proti: 2 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0