Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.05.2016
Bod č. 12: Odvolanie a menovanie konateľa VAK

Uznesenie 64/2016: Odvolanie a menovanie konateľa VAK

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

A. b e r i e  n a   v e d o m i e

v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. abdikáciu z funkcie štatutárneho zástupcu – konateľa spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., so sídlom Dlhá 11, 900 31 Stupava MVDr. Róberta Kazarku k termínu 30.3.2016.

 

B. s ch v a ľ u j e

v zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  do funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti – konateľa spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., so sídlom Dlhá 11, 900 31  Stupava, Ing. Michala Polakoviča.

 

C. u k l a d á

prednostke Mestského úradu v Stupave uskutočniť všetky právne úkony v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

Hlasovanie
Odvolanie a menovanie konateľa VAK: A. berie na vedomie
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0