Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2016
Bod č. 13: Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin

Uznesenie 020/2016: Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin

Hlasovanie č. 13
Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin
Prítomní: 3 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0