Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 8p: p. Grambličková - prevod vodovodu

Uznesenie 93/2016: p. Grambličková

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a

 

žiadosť p. Grambličkovej.

Hlasovanie
p. Grambličková - prevod vodovodu
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0