Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Uznesenie 94/2016: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. s ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2016 s pripomienkou.

 

B. p o v e r u j e

hlavnú kontrolórku mesta Stupava na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

Hlasovanie
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016: A. schvaľuje
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0