Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 12: Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016

Uznesenie 97/2016: Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

A. s c h v a ľ u j e

správu dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016.

 

B. u k l a d á

prednostke úradu, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložila materiál o súhlase mestského zastupiteľstva o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta par. 2009/166, 2009/11 a par. 2009/196 k.ú. Stupava.

Hlasovanie
Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016: A. schvaľuje
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0