Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 13: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013

Uznesenie 98/2016: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013.

Hlasovanie
Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0